Webshop
KERESÉS AZ ELLE CIKKEI KÖZÖTT

Írd be a keresett kifejezést (Min. 3 karakter)

JÁTÉKSZABÁLYZAT a „ELLE x D&G” nyereményjátékhoz

Utoljára módosítva: 2024. június 05.

JÁTÉKSZABÁLYZAT a „ELLE x D&G” nyereményjátékhoz

 

A szabályzat hatálya A jelen játékszabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) a Good Life Media Group Kft. (1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37.) mint a promóció szervezője (a továbbiakban: Szervező) adta ki a 2024.01.05. és 2024.01.12. között megrendezésre kerülő „ELLE x D&G” című játékra (továbbiakban: Játék) vonatkozóan.

 

A Lebonyolító a Játék vonatkozásában a Good Life Media Group Kft. (1037 Budapest,

Szépvölgyi út 35-37.). A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem

tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. Jelen

Játékszabályzat hatálya a Szervező által meghirdetett Játékra terjed ki, valamint azokra a

résztvevőkre (a továbbiakban: Játékos), akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően

jelentkeznek, és mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással

lépne fel.

 

Részvételi feltételek: A játékban kizárólag 18. évet betöltött, állandó bejelentett

magyarországi lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes magyar állampolgár vehet részt, aki

személyes Instagram-profillal rendelkezik, és elfogadja jelen játékszabályzatot. A Szervező

fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül elutasítson bármilyen nevezést. A Játékos a Játékra

történő jelentkezéssel, maradéktalanul elfogadja, valamint kifejezetten elismeri, hogy teljes

körűen megismerte a jelen Játékszabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési

rendelkezéseket is.

 

A Játékos tudomásul veszi, hogy regisztráció előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a

Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy

előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. A Játékban való részvétel önkéntes. Amennyiben a

Játékos a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt

feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az

ilyen Játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni. A Játékos kijelenti, hogy a Játékra

történő regisztráció során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

 

A Játékban részt vevő személyek: A Játékban azok a természetes személyek vehetnek részt,

akik a Szervező a Lebonyolító által kezelt Instagram-oldalát követik és elfogadják a jelen

Szabályzatot. A játékban a Szervező, és a Lebonyolító és a Játék szervezésében részt vevő

egyéb 3. személyekkel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban

álló személyek és ezen személyek Ptk. 8:1.§-ában meghatározott közeli hozzátartozói nem

vehetnek részt. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék bármely szakaszában a Játékból

kizárja azt a Játékost, illetve a Játékos győzelme esetén a Nyeremény átadását megtagadja

annak a Játékosnak, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen

büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki: a) a Játék menetének

befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék

során előnyhöz jutni, b) más Játékos vagy személy regisztrációs adataival (pl. Instagram-

profil) visszaél; c) a Játék tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti. A

Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint

bírálja el.

 

A Játék lebonyolításának folyamata, jelentkezés és részvétel a Játékban: A Lebonyolító az

ELLE Magyarország Instagram-oldalain közzétesz egy posztot, amely tartalmazza a játékra

 

való felhívást és a játék menetét. A Játékosok feladata a nyereményjátékot tartalmazó poszt

alá kommentet írni. A poszt alá való komment elküldésével a Játékos elfogadja jelen

játékszabályzatot és az ahhoz tartozó adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat korlátozás

nélkül. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi

következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a játékra történő jelentkezés során

(vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a

felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost

Terheli.

 

Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék

Időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt történik, a Játékban a Játékos nem vesz

részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a

Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, amely jelen Játékszabályzatban foglalt vállalásával

Ellentétes.

 

A Játék időtartama: 2024.06.10. és 2024.06.16.

Nyeremények: A játék lezárása után, 2024.06.17-én a kommentelők között 1 db női D&G Light Blue Summer Vibes illatot (100 ml) sorsolunk ki.

 

Amennyiben a nyertesek a kihirdetést követő egy napon belül nem reagálnak a

nyereményről küldött üzenetre, úgy új nyertesek kerülnek sorsolásra.

 

A játék menete: A Lebonyolító az ELLE Magyarország Instagram-oldalain közzétesz egy posztot, amely tartalmazza a játékra való felhívást és a játék menetét. A Játékosok feladata a

nyereményjátékot tartalmazó poszt alá kommentet írni.

 

A poszt alá való komment elküldésével a Játékos elfogadja jelen játékszabályzatot és az

ahhoz tartozó adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat korlátozás nélkül. Egyéb

rendelkezések: A nyeremények másra nem ruházhatók át, készpénzre nem válthatók.

Szervező a jelen Játékszabályzat és a játék menetének vagy a Játék bármely részletére

kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során

visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget,

a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a

visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű

felelősségét kizárja.

 

A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog. Ezt a nyereményjátékot az

Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A Játékos

a játékban való részvételével büntető és polgári jogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az

általa feltöltött jelölésben esetlegesen megjelenő valamennyi személy a Játékban való

részvételhez, a játékszabályzatban foglalt platformokon történő felhasználásához előzetesen

hozzájárulását adta, így minden korlátozás nélkül jogosult a Játékos a tartalmat a Játékba

nevezni. A Játékos vállalja, hogy amennyiben harmadik személy a fenti nyilatkozat

megszegése miatt a Szervezővel, vagy Lebonyolítóval szemben bármilyen igényt érvényesít,

 

úgy a tudomásulvételtől számított 8 napon belül a Játékos köteles mentesíteni a Szervezőt

vagy a Lebonyolítót ezen igények alól.

A Szervező és a Lebonyolító nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt,

sérelemdíj iránti igényt vagy jogi utat a részvétel során vagy azzal összefüggésben felmerülő

esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett

késésekből eredő vagy ahhoz, illetve a Játékhoz, a Játékos által részvételhez kapcsolódó

költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Játékban,

automatikusan elfogadja az ezen Játékszabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat. A

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy e feltételeket vagy magát a Játékot

kiegészítse, vagy módosítsa. A Játékszabályzatban a változtatás jogát fenntartjuk. A

Játékszabályzat változása a jelen Játékszabályban való közzététellel hatályosul.

A Játékban a jelölést beküldő Játékos nevét, e-mail címét és elérhetőségét címét a Good Life

Media Group Kft. (1037 Bp. Szépvölgyi út 35-37.) mint Lebonyolító kezeli kizárólag a

Nyeremény felhasználása kapcsán. Az érintett személy, és Játékos az elle@elle.hu címen

kérhet tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak

helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését

vagy zárolását. Játékos jelen szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy megértette az

adatkezelésről a Játékszabályzatban foglalt tájékoztatást. A Játékkal kapcsolatos adatvédelmi

tájékoztató tartalmazza a részletes adatvédelmi rendelkezéseket a játékkal kapcsolatosan.

Budapest, 2024.06.10. Good Life Media Group Kft., adatkezelő

 

Adatvédelmi tájékoztató az „ELLE x D&G” nyereményjátékhoz

Jelen adatkezelési tájékoztató célja annak ismertetése, hogy „ELLE x D&G”

nyereményjáték (a továbbiakban Nyereményjáték) kapcsán a játékosok által megadott

személyes adatokat ki, milyen célból és milyen feltételek szerint kezeli. I. Az adatkezelő A

Nyereményjáték során a játékosok által megadott személyes adatok kezeléséért a játék

szervezője, a Good Life Media Group Kft. (székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37.), a

továbbiakban "Adatkezelő"), mint adatkezelő felel. Az Adatkezelő elérhetőségei az

adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben: postai levelezési cím: 1037 Budapest, Szépvölgyi út

35-37. e-mail: elle@elle.hu II.

A Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelés

Mi az adatkezelés célja?

A Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelés célja a nyereményjáték lebonyolítása, így

különösen a játékosok azonosítása, részvételi feltételek teljesítésének ellenőrzése, a

nyerteseknek a játékszabályzatban meghatározott módon történő kiválasztása, a nyertesek

kiértesítése, a nyeremények átadása, a nyilvánosság tájékoztatása a nyertes kiválasztásáról,

valamint a Nyereményjátékkal összefüggésben az Adatkezelővel szemben támasztott

esetleges igények, panaszok kezelése, megválaszolása, teljesítése, játékosokkal szembeni

igényérvényesítés.

Mely személyes adatait kezeljük a fenti célból?

 

Instagram felhasználónév, Instagram profilkép, az Adatkezelő Instagram-oldalának követése,

mint tény, a játékosok által a Nyereményjáték posztjához tett hozzászólások tartalma, illetve

nyertes esetén: vezetéknév, keresztnév, nyeremény postázásához szükséges kézbesítési cím,

telefonszám és email cím, a nyeremény átadás-átvételi dokumentumban szereplő adatok.

Milyen jogalapon és mennyi ideig kezeljük e személyes adatait?

A Nyereményjáték során a játékosok által megadott személyes adatokat a játékosok

önkéntes, jelen tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk. (1) bek. a) pont) alapján

kezeljük, a játékban történő részvétel kapcsán. Hozzájárulás hiányában a

Nyereményjátékban történő részvétel nem lehetséges. A játékosok az adatkezelési

hozzájárulásukat a Nyereményjáték során a megfelelő helyen megadhatják a jelentkezéskor.

A játékosok a hozzájárulásukat bármikor, indokolási kötelezettség nélkül jogosultak

visszavonni. A hozzájárulás visszavonását követően az érintett játékos személyes adatait nem

kezeljük tovább, azokat töröljük, és a továbbiakban a játékos a Nyereményjátékban nem

vehet részt. A játékosok személyes adatait a játék lezárását követő 3 hónap elteltével

töröljük, kivéve a nyertes azon személyes adatait, amelyeket az alábbi bekezdés szerint ezt

meghaladó időtartam során is kötelesek vagyunk kezelni. A Nyereményjátékhoz kapcsolódó

adózási és számviteli kötelezettség teljesítése érdekében kezelt személyes adatok: A nyertes

játékos vezetéknevét, keresztnevét, kézbesítési címét, a nyeremény átadás-átvételét igazoló

dokumentumon szereplő esetleges további személyes adatait a Nyereményjátékhoz tartozó

adózási és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a személyi jövedelemadóról

szóló 1995. CXVII. tv. (Szja. tv.) 76. § (5) bekezdése alapján kezeljük és a kapcsolódó iratokat

(pl. átadás-átvételi dokumentum, nyereményjátékhoz kapcsolódó adóbevallás adatai) a

Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kezeljük. III. Kik

ismerhetik meg a személyes adatait? A személyes adatokat bizalmasan kezeljük. Személyes

adatait harmadik fél részére kizárólag akkor továbbítjuk, ha ahhoz Ön hozzájárult vagy

jogszabályi kötelezettségünk, illetve jogos érdekünk azt megalapozza. A Nyereményjáték

nyertesének Instagram-felhasználónevét a Nyereményjáték lezárását követően az Instagram-

oldalunkon közzétesszük, amelyhez a játékos a Nyereményjátékba történő regisztráció során

hozzájárult.

A személyes adatait az Adatkezelő munkatársai, valamint adatfeldolgozói és ezek

munkatársai jogosultak megismerni. E személyek az általuk megismert személyes adatokat

szintén bizalmasan kötelesek kezelni. Igénybe vett adatfeldolgozóink és azok feladatai: Az

adatfeldolgozó: név: Good Life Media Group Kft. székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-

  1. elérhetőség: elle@elle.hu Az adatfeldolgozó által az adatkezeléshez kapcsolódóan

végzett tevékenység: nyereményjáték lebonyolítása

Az adatfeldolgozó: név: Good Life Media Group Kft.

székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37.

elérhetőség: elle@elle.hu

Az adatfeldolgozó által az adatkezeléshez kapcsolódóan végzett tevékenység: nyeremény

átadása a nyertes részére, ehhez kapcsolódóan a nyertes azonosítása. Az Adatkezelő

fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe,

amelyről a jelen tájékoztató módosításával tájékoztatja a felhasználókat.

 

A megadott személyes adatait bíróság, ügyészség, egyéb hatóság részére jogszabályban

foglalt kötelezettségeink teljesítése keretében adjuk ki az ott előírt terjedelemben és módon.

Önnel szemben fennálló valamely jogi igényünk érvényesítése esetén a megadott személyes

adatait az igényérvényesítéshez szükséges mértékben megismerhetik továbbá a mindenkori

jogi együttműködő partnereink. IV. Adatbiztonság Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra,

hogy a szükséges adatbiztonsági intézkedéseket megteszi. Ennek keretében elfogadja és

kialakítja, rendszeresen felülvizsgálja mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket,

eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy az általa kezelt személyes adatok biztonsága

biztosított legyen, és megtesz minden tőle telhetőt, hogy megakadályozza az adatok

megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy megváltoztatását, gondoskodik arról,

hogy a kezelt személyes adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, azokat ne

hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa, törölhesse. Az

Adatkezelő felhívja mindazok figyelmét, akiknek a személyes adatokat az érintettek

hozzájárulása alapján továbbítja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Az Adatkezelő a fentiek keretében az információtechnológiai megoldásokat úgy alakítja ki,

illetve választja meg, hogy biztosítsa az adatokhoz való hozzáféréssel rendelkezők

kizárólagos hozzáférését, és azt, hogy az adatok megőrizzék a hitelességüket és

változatlanságukat. Ennek keretében többek között jelszóvédelemmel ellátott hozzáférési

rendszereket, tevékenység naplózást, rendszeres biztonsági mentést hajt végre, illetve

alkalmaz. Az

Adatkezelő mindenkor figyelemmel kíséri a technika fejlődését, az elérhető műszaki,

technológiai, szervezési megoldásokat és az adatkezelései által indokolt védelmi szintnek

megfelelő megoldásokat alkalmazza. V. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE Adatvédelmi

incidensnek minősül minden olyan eset, amely révén a személyes adatokhoz jogosulatlan

személy férhet hozzá vagy az adatok megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, így pl.

megsemmisül az adatbázis vagy elveszik az adathordozó, amelyen adatok kerültek tárolásra.

Adatvédelmi incidens esetén annak hatásait és kockázatait értékeljük (milyen adatok

érintettek, milyen mennyiségben, pótolhatók-e, stb.) és haladéktalanul megtesszük az

elhárításhoz szükséges lépéseket.

Amennyiben a kockázatokat nem tudjuk elhárítani, az incidensről való tudomásszerzésünket

követő 72 órán belül bejelentjük az incidenst az adatvédelmi hatóságnak, illetve arról

tájékoztatást teszünk közzé a honlapunkon. Az adatvédelmi incidensekről ezen felül a

jogszabályban előírt részletességgel nyilvántartást is vezetünk. VI. Az Ön jogai Hozzájárulás

visszavonása Ön jogosult a már megadott hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül az alábbi

elérhetőségeken visszavonni: e-mailben: elle@elle.hu postai úton: 1037 Budapest,

Szépvölgyi út 35-37. A játékból való törléssel hozzájárulása szintén visszavontnak tekintendő.

A hozzájárulás visszavonását követően az érintett személyes adatait nem kezeljük tovább. A

hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti. Hozzáférés

joga: Az I. pontban megadott elérhetőségeinken bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy

kezeljük-e az Ön személyes adatait, és ha igen, további felvilágosítást kérhet az alábbiak

tekintetében: az adatkezelés céljai, jogalapja, az Ön általunk kezelt személyes adatai, azok

kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái (ideértve az általunk igénybe vett

adatfeldolgozókat), akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni

fogjuk (az adatok harmadik országba történő továbbítása esetén az adatok megfelelő

védelmét biztosító garanciák), az adattovábbítás jogalapja, az adatok tárolásának

 

időtartama, az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó

személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az

ilyen személyes adatok kezelése ellen, a NAIH-hoz címzett panasz benyújtásának joga, az

adatok forrása, az esetleges adatvédelmi incidens körülményei, hatásai és az elhárítására

megtett intézkedések. A tájékoztatással együtt az Ön rendelkezésére bocsátjuk a személyes

adatai általunk kezelt másolatát is. Az első másolat díjmentes, minden további másolatért

azonban jogosultak vagyunk az adminisztratív költségeinken alapuló, ésszerű díjat

felszámítani. Ennek összegét előzetesen közöljük Önnel. Helyesbítéshez, kiegészítéshez való

jog: Ha észleli, hogy valamely személyes adatát hibásan, tévesen vagy hiányosan tartjuk

nyilván, kérjük, hogy a helyes vagy kiegészítő adatokat mielőbb közölje velünk annak

érdekében, hogy a helyesbítést, kiegészítést elvégezhessük. Törléséhez való jog ("az

elfeledtetéshez való jog"):

Ön jogosult arra, hogy kérje személyes adatainak törlését. Tájékoztatjuk, hogy az adattörlést

megtagadhatjuk különösen akkor, ha az adatokra jogszabályi kötelezettség teljesítése vagy

igényérvényesítés érdekében szükségünk van, vagy lehet. Az adatkezeléshez adott

hozzájárulás visszavonása az adatok törlését vonja magával, feltéve, hogy nincs fontosabb

ok, amely okán a törlés nem teljesíthető. Törlésnek továbbá akkor van helye, ha a) az

adatokra az adatkezelés eredeti céljából már nincs szükség; b) az adatok kezelése jogellenes;

  1. c) a törlésre európai uniós vagy hazai jogszabály kötelez minket. Adatkezelés korlátozásához

való jog: Az adatkezelés folyamata során Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, ha (i) vitatja

a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,

amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát; (ii) az adatkezelés

jogellenes, de Ön az adatok törlését ellenzi, és ehelyett kéri azok felhasználásának

korlátozását; (iii) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Korlátozás

esetén az adatot csak tároljuk, azon egyéb műveletet nem végezünk, kivéve, ha a további

műveletekhez Ön hozzájárul vagy azokra saját vagy harmadik személy jogainak védelme

érdekében vagy közérdekből van szükség. Az adatkezelés korlátozása esetén annak

feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatjuk. Adathordozhatósághoz való jog: A jelen

tájékoztatóban foglalt adatkezelést érintően Ön igényelheti, hogy a rendelkezésünkre

bocsátott személyes adatait közismert és könnyen felhasználható elektronikus formátumban

adjuk át az Ön vagy az Ön által kijelölt másik személy részére. VII. Kérelmek előterjesztése,

megválaszolása Kérjük, hogy a fenti jogai érvényesítése esetén megkeresését lehetőség

szerint írásban küldje meg részünkre az elle@elle.hu e-mail címre vagy postai levélben a

Good Life Media Group Kft. részére a 1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37. címre. A levélben

kérjük, hogy a személyazonosításhoz szükséges adatait és levelezési címét is szíveskedjen

megadni. Amennyiben az Ön személyazonosságával kapcsolatban kétségünk merül fel vagy a

megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, jogosultak vagyunk Öntől további

azonosító adatokat kérni. A kérelmét 1 hónapon belül teljesítjük. Szükség esetén jogosultak

vagyunk ezt a határidőt további 2 hónappal meghosszabbítani, amelyről indokolással ellátott

tájékoztatást küldünk Önnek.

A megalapozott kérelmeket díjmentesen teljesítjük. Ugyanakkor, ha a kérelem nyilvánvalóan

megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellegére tekintettel - túlzó, jogosultak vagyunk

ésszerű összegű díjat felszámítani vagy akár a kérelem alapján történő intézkedést

megtagadni. Az adatok helyesbítéséről, törléséről, korlátozásáról tájékoztatjuk mindazokat,

akikkel az érintett adatokat közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan

nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére tájékoztatjuk Önt arról, hogy kik, melyek azok a

 

címzettek, akiket az előzőek szerint tájékoztatunk, tájékoztattunk. VIII. Kártérítés, sérelemdíj

Amennyiben személyes adatai jogszerűtlen kezelésével vagy az adatok nem biztonságos

kezelésével Önnek vagy másnak kárt okoznánk, akkor azt Ön, illetve a kárt szenvedő személy

jogosult velünk szemben érvényesíteni. Amennyiben pedig e körben az Ön személyiségi jogát

sértenénk, Ön jogosult sérelemdíjat érvényesíteni. Tájékoztatjuk, hogy kártérítés, sérelemdíj

fizetési kötelezettség nem terhel bennünket, amennyiben a kárt bizonyíthatóan az

adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan külső ok idézte elő, illetve, amennyiben a kár az

Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik. IX. Igényérvényesítés

módja 1. Adatkezelő megkeresése Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatai

kezelése során nem járunk el jogszerűen, kérjük, hogy észrevételét, illetve igényét először

velünk, mint adatkezelővel az I. pontban feltüntetett elérhetőségink valamelyikén közölje

annak érdekében, hogy az észrevételét minél gyorsabban és hatékonyabban

feldolgozhassuk, kezelhessük. 2. Az adatvédelmi hatósághoz fordulás, panasz tétele

Jogellenes adatkezelés esetén Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatósághoz (NAIH) is fordulni, és annak eljárását kezdeményezni. A NAIH elérhetőségei:

honlap: http://www.naih.hu/ cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c postai cím:

1530 Budapest, Pf.: 5. elektronikus levelezési cím (e-mail): ugyfelszolgalat@naih.hu 3.

Bírósághoz fordulás Tájékoztatjuk, hogy igényét bíróság előtt is jogosult érvényesíteni. A

perre a törvényszékek rendelkeznek hatáskörrel. A pert a mi székhelyünk vagy akár az Ön

lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

Budapest, 2024.06.10.

Good Life Media Group Kft. Adatkezelő