Webshop
KERESÉS AZ ELLE CIKKEI KÖZÖTT

Írd be a keresett kifejezést (Min. 3 karakter)

Elle Future of Beauty Awards - Játékszabályzat

Utoljára módosítva: 2024. május 26.

JÁTÉKSZABÁLYZAT a „Elle Future of Beauty Awards" nyereményjátékhoz

 A szabályzat hatálya

A jelen játékszabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) a Good Life Media Group Kft. (cím: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37.) mint a promóció szervezője (a továbbiakban: Szervező) adta ki a 2024.05.21. 10:00 -2024.06.10. 20:00. között megrendezésre kerülő „Elle Future of Beauty Awards" című játékra (továbbiakban: Játék) vonatkozóan. A Lebonyolító a Játék vonatkozásában a Good Life Media Group Kft. (cím: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37.). A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV.törvény hatálya alá. Jelen Jatékszabályzat hatálya a Szervező által meghirdetett Játékra terjed ki, valamint azokra a résztvevőkre (a továbbiakban: Játékos), akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően jelentkeznek, és mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lépne fel.

Részvételi feltételek: 

A játékban kizárólag 18. évet betöltött, állandó bejelentett magyarországi lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes magyar állampolgár vehet részt, aki elfogadja jelen játékszabályzatot. A Szervező fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül elutasítson bármilyen nevezést.

A Játékos a Játékra történő jelentkezéssel, maradéktalanul elfogadja, valamint kifejezetten elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Játékszabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A Játékos tudomásul veszi, hogy szavazás előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. A Játékban való részvétel önkéntes. Amennyiben a Játékos a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen Játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni. A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő regisztráció során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

A Játékban részt vevő személyek:

A Játékban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik elfogadják a jelen Szabályzatot.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék bármely szakaszában a Játékból kizárja azt a Játékost, illetve a Játékos győzelme esetén a Nyeremény átadását megtagadja annak a Játékosnak, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki: a) a Játék menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni, b) más Játékos vagy személy regisztrációs adataival (pl.Instagram-profil) visszaél; c) a Játék tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint bírálja el.

A Játék lebonyolításának folyamata, jelentkezés és részvétel a Játékban:

A Lebonyolító a https://elle.hu/elle-beauty-awards oldalon teszi közzé a szépségdíj szavazófelületét. A Játékosok feladata, hogy leadják szavaztukat az általuk választott termékekre. Egy e-mail címmel alkategóriánként egy termékre lehet szavazni.

 A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik.

Az adatok helytállóságát a játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli. Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék Időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt történik, a Játékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti.

A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, amely jelen Játékszabályzatban foglalt vállalásával ellentétes.

A Játék időtartama:

2024.05.21 16:00 -2024.06.10. 20:00

Nyeremények

A szavazás lezárása után a szavazók között az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:

1 db Lua Resort páros hétvége (felhasználási dátum választható, kivéve ünnepnapokon) 

5 db Furla parfüm 

Amennyiben a nyertes az e-mailes kapcsolatfelvételt követő három napon belül nem reagál, úgy új nyertes kerül sorsolásra.

Egyéb rendelkezések:

A nyeremények másra nem ruházhatók át, készpénzre nem válthatók. Szervező a jelen Játékszabályzat és a játék menetének vagy a Játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog. Ezt a nyereményjátékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

A Játékos a játékban való részvételével büntető és polgári jogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az általa feltöltött jelölésben esetlegesen megjelenő valamennyi személy a Játékban való részvételhez, a játékszabályzatban foglalt platformokon történő felhasználásához előzetesen hozzájárulását adta, így minden korlátozás nélkül jogosult a Játékos a tartalmat a Játékba nevezni. A Játékos vállalja, hogy amennyiben harmadik személy a fenti nyilatkozat megszegése miatt a

Szervezővel, vagy Lebonyolítóval szemben bármilyen igényt érvényesít, úgy a tudomásulvételtől számított 8 napon belül a Játékos köteles mentesíteni a Szervezőt vagy a Lebonyolítót ezen igények alól.

A Szervező és a Lebonyolító nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt, sérelemdíj iránti igényt vagy jogi utat a részvétel során vagy azzal összefüggésben felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz, illetve a Játékhoz, a Játékos által részvételhez kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen Játékszabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy e feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse, vagy módosítsa. A Játékszabályzatban a változtatás jogát fenntartjuk. A Játékszabályzat változása a jelen Játékszabályban való közzététellel hatályosul.

A Játékban a jelölést beküldő Játékos nevét, e-mail címét és elérhetőségét címét a Good Life Media Group Kft., mint Lebonyolító kezeli kizárólag a Nyeremény felhasználása kapcsán. Az érintett személy, és Játékos az elle@elle.hu címen kérhet tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Játékos jelen szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy megértette az adatkezelésről a Játékszabályzatban foglalt tájékoztatást. A Játékkal kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató tartalmazza a részletes adatvédelmi rendelkezéseket a játékkal kapcsolatosan. 

Budapest, 2024. 05.20.

Good Life Media Group Kft., adatkezelő