Webshop
KERESÉS AZ ELLE CIKKEI KÖZÖTT

Írd be a keresett kifejezést (Min. 3 karakter)

Általános szerződési feltételek

Utoljára módosítva: 2023. április 12.

1. Általános rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban "ÁSZF") szabályozzák a Kiadó által kiadott időszaki kiadványok előfizetésének, a létrejött előfizetések kezelésének, az előfizetett időszaki kiadványoknak Magyarország területén történő kézbesítésének szabályait, valamint a Kiadó és az előfizetők közötti egyéb kérdéseket. Az előfizetett időszaki kiadványok kézbesítését jelenleg Magyarország területén a Kiadó nevében és javára a Magyar Posta Zrt, (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. ; Cg. száma: 01-10-042463, a továbbiakban "Terjesztő") végzi.

 2. Fogalom-meghatározások

Kiadó

 • cégneve: Good Life Media Group Kft.
 • székhelye: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37.
 • cégjegyzékszáma: 01-09-377449
 • telefon: 06 (1) 438-5567
 • e-mail: elofizetes@elle.hu

Szolgáltatás: a Kiadó időszaki kiadványainak kiadása, kinyomtatása, illetve a Terjesztő által Magyarország területén való előfizetéses terjesztése, azaz az Előfizető részére történő kézbesítése a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint.

Előfizető (megrendelésben: Kézbesítési név vagy Vevő): az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet (illetve olyan egyéb jogi személy, amelynek gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk”) jogi személyekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni), aki a jelen ÁSZF alapján a Szolgáltatást igénybe veszi.

Terjesztő: az a jogi személy, amely a Kiadóval megkötött szerződések alapján ellátja az előfizetett időszaki kiadványok lappéldányainak terjesztését (a Terjesztő saját munkavállalói vagy alvállalkozói útján) az Előfizető által meghatározott helyre, valamint, amennyiben az előfizetések kezelését szintén a Terjesztő végzi, az előfizetések kezelését (megrendelések elfogadása és visszaigazolása, az előfizetési díjak beszedése, előfizetési igazolások, számlák és bizonylatok kiállítása, reklamációs ügyintézés, az előfizetések módosítása, megszüntetése stb.). A Terjesztő fogalmába beletartozik a Terjesztő valamennyi alvállalkozója, megbízottja és teljesítési segédje is, akiket a Terjesztő a terjesztési feladatai ellátásához igénybe vesz. A Terjesztő személyét, illetve annak esetleges változását a Kiadó honlapján, valamint a Kiadványok impresszumában jelzi. A Kiadványok terjesztését jelen ÁSZF hatályba lépésekor Magyarország területén a Magyar Posta Zrt. végzi.

Előfizetés: az Előfizető részéről a Kiadó által kiadott egy vagy több időszaki kiadványnak az Előfizető által meghatározott időszakra vonatkozó megrendelése szóban vagy írásban (előfizetési szerződés), illetve azt követően az előfizetési díj megfizetése (előfizetési szerződés hatályba lépése).

Az Előfizetés az előfizetett időszak lejártakor automatikusan meghosszabbodik a következő, megegyező tartamú előfizetési időszakra, azzal a felfüggesztő feltétellel, hogy a meghosszabbodás akkor lép hatályba, amikor a következő előfizetési időszakra vonatkozó előfizetési díj jóváírásra kerül a Kiadó vagy a Terjesztő bankszámláján, vagy a Kiadó vagy a Terjesztő részére készpénzben megfizetésre kerül.

Címzett (megrendelésben: Kézbesítési név): az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet (illetve olyan egyéb jogi személy, amelynek gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira a Ptk. jogi személyekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni), akinek a részére a Kiadványt kézbesíteni kell, amennyiben az nem azonos az Előfizető (Vevő) személyével.

Megrendelés: az Előfizető részéről a Kiadó általános előfizetési ajánlatának elfogadása, valamint a szerződés létrejöttére utaló szándéka, amely alapján az Előfizető kötelezettséget vállal a visszaigazolt előfizetési díj megfizetésére.

3. Előfizetői jogviszony létrejötte, tartalma, változások bejelentése, módosítás

3.1. A Kiadó és az Előfizető közötti előfizetési jogviszony érvényesen létrejön, amint a Kiadó nyilvános ajánlatát az Előfizető elfogadja, azaz az időszaki kiadványt a Kiadónál vagy a Terjesztőnél szóban vagy írásban megrendeli, és akkor lép hatályba, amikor az Előfizető az első előfizetési időszakra vonatkozó előfizetési díjat megfizeti, oly módon, hogy az a Kiadó vagy a Terjesztő számláján jóváírásra kerül (felfüggesztő feltétel). A Terjesztő a Kiadó nevében és javára, a Kiadó és az Előfizető között hozza léte az előfizetői jogviszonyt, illetve az Előfizetést.

 3.2. A Megrendelés történhet szóban a Kiadó vagy a Terjesztő képviselőinél, a Kiadó előfizetői kuponjának kitöltésével, illetve a jelen ÁSZF 3.3. pontjában foglaltak szerinti Megrendelés előterjesztésével levélben, faxon, elektronikus levélben, vagy telefonon keresztül, az alábbi módokon:

 • telefonon: a Kiadónál a +36-20-408-2197 telefonszámon; a Terjesztőnél a +36-1-767-8262 telefonszámon;
 • személyesen a Kiadónál vagy a Terjesztőnél;
 • e-mail-en a Kiadónál az elofizetes@elle.hu vagy a

 Terjesztőnél: hirlapelofizetes@posta.hu e-mail címen;

 • a www.posta.hu webshopban;
 • http://www.elle.hu felületen az Előfizetés-re kattintva;
 • levélben a Good Life Media Group Kft. 1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37. vagy a Magyar Posta Zrt., 1900 Budapest címen.

3.3. A Megrendelésnek tartalmaznia kell:

a. az időszaki kiadvány megjelölését;
b. a kiadvány megrendelt lappéldányainak számát (a megrendelt lappéldányok számát nem tartalmazó megrendelés, a kiadvány valamennyi számának egy példányára vonatkozó megrendelésnek minősül); 
c. a Kézbesítési nevet (név vagy cégnév) és pontos címét (irányítószám, településnév, közterület megjelölése, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó megjelölését), továbbá telefonszámát és e-mail elérhetőségét (ha van);
d. a Vevő nevét (megjelölését) és pontos címét (irányítószám, településnév, közterület megjelölése, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó megjelölését), amennyiben a Vevő neve nem azonos a Kézbesítési névvel;
e. az előfizetési díj megfizetési módjának megjelölését a jelen ÁSZF 5.1 pontja szerint;
f. írásos megrendelés esetén az Előfizető aláírását.

Kizárólag a fenti adatok teljes körét pontosan tartalmazó megrendelés tekinthető érvényes Megrendelésnek.

3.4. A beérkezett Megrendelés alapján a Kiadó, illetve a Kiadó nevében a Terjesztő írásban visszaigazolja a megrendelést az Előfizető felé, a befizetési csekk megküldésével vagy helyben, szóban, készpénzes fizetés esetén a nyugta kiállításával.

A visszaigazolás tartalmazza:

a. a Kézbesítési nevet és címet, illetve a Vevő nevét és címét, ha az nem azonos a Kézbesítési névvel;
b. a megrendelt időszaki kiadvány megjelölését és példányszámát;
c. az Előfizetési díjat, valamint az előfizetési díj befizetésének módját;
d. az Előfizetés időtartamát.

Az elle.hu weboldalon történő megrendelés esetén a megrendelő elektronikus visszaigazolást is kap. Az elektronikus visszaigazolás tartalmazza a Kézbesítési nevet és címet, illetve a Vevő nevét és címét, ha az nem azonos a Kézbesítési névvel, továbbá a megrendelt Kiadvány megjelölését, árát és példányszámát, valamint az előfizetés időtartamát. Kiadó - érdeklődés esetén - az ügyfélszolgálatán tájékoztatást nyújt az előfizetés kézbesítésének kezdő időpontjáról, amennyiben az előfizetési díj már megfizetésre került. A késedelmesen befizetett előfizetések automatikusan legalább egy hónappal a befizetést követően kezdődnek. Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy az akciók határidejének lejártát követően már ne fogadjon el megrendelést az akciós áron, ezért a megrendelést az akció hirdetésében megadott határidőig kell leadni és az előfizetési díjnak is ugyanezen határidő elteltéig kell megérkeznie a Terjesztőhöz vagy a Kiadóhoz.

3.5. Az Előfizető köteles a Megrendelés visszaigazolásában szereplő adatokat ellenőrizni és az esetleges eltéréseket a Kiadónak a +36-20-408-2197 számon haladéktalanul bejelenteni, de legkésőbb a kézbesítendő első lapszám megjelenése előtt legalább 15 nappal. Előfizető késedelme esetén a Kiadó nem felel a megrendelttől eltérő számú kiadvány kézbesítéséért, valamint a nem megfelelő címre történő kézbesítésért. Amennyiben Előfizető más Címzettnek ajándékoz előfizetést, úgy megrendelésével szavatolja, hogy a Címzettől adatkezelési hozzájárulással rendelkezik.

3.6. Az Előfizetés a megrendeléssel érvényesen létrejön, de akkor lép hatályba, ahogy az első időszakra vonatkozó előfizetési díj (egyedi átutalás esetén) beazonosítható módon jóváírásra kerül a Kiadó vagy a Terjesztő bankszámláján, vagy a Kiadó vagy a Terjesztő részére készpénzben megfizetésre kerül.

3.7. A Kiadó az előfizetett időszaki kiadványt a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint – a Terjesztő igénybevételével – kézbesíti az Előfizető által megjelölt címre. Előfizető az előfizetési díj megfizetésével lemond a küldemény személyes kézbesítéséről, és úgy rendelkezik, hogy a címzett hírlapküldemény az általa biztosított levélszekrénybe/postafiókba helyezéssel kerüljön kézbesítésre.

3.8. Az Előfizető köteles a Megrendelésben megadott adatokban bekövetkezett valamennyi változást haladéktalanul bejelenteni a Kiadónak. A változás a vonatkozó bejelentés kézhezvételét követő 10. napon válik hatályossá és ezen időpontot követő első lapszám megjelenésekor történik a kézbesítés a megváltoztatott Megrendelés szerint. Amennyiben az Előfizető elmulasztja, vagy késedelmesen jelenti be a változásokat, az ebből eredő károkért (nem megfelelő címre történt kézbesítés, az előfizetés megszüntetése az előfizetési díj azonosíthatatlansága miatt, az adóbizonylatok érvénytelensége hibás vagy hiányos adatok miatt stb.) a Kiadó nem felel.

3.9. Az Előfizető a jogviszony fentiek szerinti létrehozatalával kifejezetten hozzájárul ahhoz, tudomásul veszi illetve kijelenti, hogy

a) a Kiadó az Előfizetés, illetve a jelen ÁSZF-ben foglaltak teljesítéséhez szükséges név- és címadatokat a Megrendeléssel összefüggésben, vagy az Előfizető által ezen felül önként megadott egyéb személyes adatait a Megrendelés időpontjától kezdődően az Előfizetési Jogviszony fennállása alatt, továbbá – az Előfizetési Jogviszony megszüntetésekor tett kifejezett eltérő nyilatkozat hiányában – annak megszűnését követő 2 évig, illetve a jogszabályok által előírt ideig a Kiadó kötelezettségeinek teljesítése, valamint a Kiadó a saját maga által küldendő, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos információk közvetítése, piackutatások, felmérések, új ajánlatokkal való megkeresés céljából kezelje;
b) kifejezett ellenkező rendelkezés hiányában az adott Előfizetés az előfizetett időszak lejártakor automatikusan meghosszabbodik (az akciók kivételével) a következő, megegyező tartamú előfizetési időszakra, azzal a felfüggesztő feltétellel, hogy a meghosszabbodás akkor lép hatályba, ha a következő előfizetési időszakra vonatkozó előfizetési díj a hosszabbító ajánlaton feltüntetett határidőben kiegyenlítésre kerül (ezt követő befizetés esetében az Előfizetés a befizetés Kiadónál történő jóváírását követő hónaptól hosszabbodik meg a befizetett periódusra);
c) a Címzett személyes adataira vonatkozóan a Kiadó, illetve Terjesztő általi fentiek szerinti eljáráshoz a Címzett hozzájárulását beszerezte.

3.10. A Kiadó, mint adatkezelő valamint a terjesztésben közreműködő társaságok, mint a Kiadó utasításainak megfelelően eljáró adatfeldolgozó(k), az Előfizetői (Címzetti) adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény előírásainak megfelelően kezeli, illetve dolgozza fel. A Kiadó adatkezelési tájékoztatója a http://www.elle.hu/Adatvédelmi tájékoztató menüpontján keresztül érhető el.

3.11. A Kiadó által igénybe vett adatfeldolgozó: Magyar Posta Zrt.

3.12. Abban az esetben, ha a Kiadó az előfizetett időszaki kiadvány kiadását időszakosan szünetelteti vagy felfüggeszti, illetve ha a kiadás feltételeit módosítja, úgy köteles erről az Előfizetőt írásban értesíteni. Az Előfizető a periodika megváltozása esetében az előfizetett számú lappéldányra marad jogosult, ilyen esetben az előfizetés az előfizetett számú lappéldány kiküldéséig automatikusan meghosszabbodik. Abban az esetben, ha a Kiadó az előfizetett időszaki kiadvány kiadását véglegesen megszünteti, az Előfizető jogosult a már kifizetett, de még nem teljesített időszakra vonatkozó előfizetési díj visszatérítésére; erre vonatkozó igényét kizárólag a Kiadóval szemben érvényesítheti.

4. Az előfizetési jogviszony megszűnése

Az Előfizetés megszűnik:

a) a határozott idejű Előfizetés esetén az előfizetési időszak lejártával, amennyiben az automatikus meghosszabbodás nem lép hatályba;
b) az előfizetett kiadvány kiadásának megszüntetésével, illetve megszűnésével;
c) az Előfizető elhalálozása esetén, amennyiben az a Kiadó felé bejelentésre került, az utolsó előfizetett Kiadvány kézbesítésével;
d) az Előfizető jogutód nélküli megszűnése esetén, amennyiben az a Kiadó felé bejelentésre került, az utolsó előfizetett Kiadvány kézbesítésével;
e) az Előfizetés Kiadó általi megszüntetésével, ha a kézbesítési adatok hiányossága vagy nem megfelelősége miatt a beérkezett előfizetési díj befizetés beazonosíthatatlan vagy a kézbesítés nem megvalósítható;
f) az Előfizető által a szerződés hatályosulását követő 14 napon belüli indokolás nélküli, a Kiadó részére írásban előterjesztett felmondásával:

Az Előfizető az elállási vagy felmondási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,
ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

g) az Előfizető által a szerződés hatályosulását követő 14 napon túli indokolt, alátámasztott, a Kiadó részére írásban előterjesztett, az Előfizetési Jogviszony megszüntetésére irányuló rendes felmondásával, 30 napos felmondási idővel azzal, hogy amennyiben az későbbi időpontra esik, az utolsó előfizetett Kiadvány kézbesítésével szűnik meg az Előfizetési Jogviszony.

A jogviszony a fenti a) pontban írt esetben a határozott időtartam lejártával, a b) pont esetében az adott időszaki kiadvány kiadásának megszűnésével, a c) és d) pontok esetében a vonatkozó írásbeli nyilatkozat kézhezvételét követően, az adott előfizetési időszak lejártával szűnik meg. Amennyiben a jogviszony a b) pont szerinti okból szűnik meg, úgy a Kiadó köteles a már befizetett, de Szolgáltatással még nem teljesített időszakra arányosan vonatkozó előfizetési díjat 30 napon belül az Előfizetőnek visszafizetni.

Az f) pont szerinti elállás esetén a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti az Előfizető által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget (ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is) az előfizető által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon. Az Előfizető kifejezett beleegyezése alapján a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de az Előfizetőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

A g) pont szerinti elállás esetén a 30 napon túl esedékes kiadványok tekintetében nyújt visszatérítést úgy, hogy a kézbesítésre kerülő lappéldányok tekintetében Előfizető elveszti az előfizetési kedvezményt, és a nem kedvezményes díjat köteles megfizetni, mely különbözettel növelt példányszám díjat Kiadó az előfizetési díjból levonja.

Előfizető az elállás/felmondás jogát erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozattal postai úton vagy elektronikus üzenet útján gyakorolhatja a Kiadó 1039 Budapest, Kelta u. 2. alatti levelezési címére vagy az elofizetes@elle,hu e-mail címre történő megküldéssel.

5. Az Előfizetési díj

5. 1. Az előfizetési díj megfizetése történhet:

a) készpénzben (Kiadó székhelyén, illetve a Terjesztő felhatalmazott képviselőjénél, illetve egyéb, a Kiadó által megjelölt helyszíneken)
b) készpénz-átutalási megbízással (csekken);
c) folyószámláról átutalással.
d) simple pay linkes fzetéssel.

A Kiadó a megrendeléskor megadott számlafizetői adatokra állítja ki számlát, melyet a számlafizető kérésére, vagy az előírt bizonylatadási kötelem szerint küld ki. A számlázási adatokban az előfizetés indulása előtt, legkésőbb a megrendelést követő 30 napig van lehetőség korrigálni, módosítani. Kiadó számlát csak forintban, és belföldi kézbesítési címre áll módjában kiállítani.

6. Az előfizetett időszaki kiadványok kézbesítése

6.1 A Kiadó megbízásából eljáró Terjesztő ez előfizetett időszaki kiadványokat a levélszekrénybe kézbesíti.

A kézbesítéshez szükséges feltételeket az Előfizető az alábbiak szerint köteles biztosítani, és a levélszekrényt köteles
a. kertes ház esetén a telek – cím szerinti – bejáratánál;
b. többlakásos épület, továbbá irodaház, üzletház és egyéb hasonló jellegű intézmény esetén az épület bejárata közelében, egy csoportban, de kézbesítési címenként külön-külön (továbbiakban: csoportos levélszekrény);
c. lakópark, ipari-park, gyártelep esetén a telek bejáratánál, vagy a portaszolgálatnál elhelyezni;
d. egyéb esetben az Előfizető kézbesítési címén lévő bejárati ajtaján kell a levélszekrényt felszerelni úgy, hogy a Kézbesítő ahhoz biztonságosan hozzáférhessen. Zárt lépcsőház esetén a levélszekrényhez történő hozzáférést az Előfizető a kulcs átadásával, kapukód közlésével biztosítja. Amennyiben ez nem történik meg, a Kiadó nem vállal felelősséget a lap kézbesítéséért.

 A 6.1. b)-d) pontjaiban meghatározott levélszekrényeket el kell látni az Előfizető nevével, emelet-, ajtószám, illetve lakásszám megjelöléssel.

6.2 A levélszekrénynek a rendeltetésszerű használatra alkalmasnak, elhelyezésűnek, méretűnek, biztonságúnak és zárhatónak kell lennie, amely megfelelően hozzáférhető a Kiadó megbízásából eljáró Terjesztő részére, és amely biztosítja a időszaki kiadvány megfelelő, biztonságos elhelyezését.

6.3. A fent meghatározottaknak megfelelő levélszekrény hiánya nem mentesíti a Kiadó megbízásából eljáró Terjesztőt az alól, hogy a kézbesítést megkísérelje, azonban az időszaki kiadvány levélszekrény hibájából vagy hiányából adódó eltűnéséért, sérüléséért sem Terjesztő, sem Kiadó felelősséget nem vállal. 

6.4 Kézbesítési határidők

a) a kiadvány kézbesítését a Magyar Posta a feldolgozást követően azonnal megkezdi.
b.) Vis major esetén, annak megszűnését követő munkanaptól kerül sor a kézbesítésre.

7. Reklamáció

7.1 A Kiadó, illetve képviseletében eljáró Terjesztő az Előfizetőkkel való kapcsolattartásra és a reklamációk ügyintézésére ügyfélszolgálatot tart(anak) fenn. A Kiadó, illetve Terjesztő ügyfélszolgálata rögzíti a reklamációt, és amennyiben a kérdésben nem illetékes, átirányítja a Terjesztőhöz/Kiadóhoz. A bejelentő reklamáció kivizsgálása érdekében köteles megadni az Előfizetés azonosításához szükséges, az ügyfélszolgálat által kért adatokat (Előfizető neve, címe, előfizetési időszak).

7.2 A fentiek szerinti ügyfélszolgálat az alábbiakon érhető el:

a) TERJESZTŐ: ugyfelszolgalat@posta.hu; 767-8262
b) Kiadó: elofizetes@elle.hu +36-20-408-2197 H és P 9-14

7.3 Az ügyfélszolgálaton bejelentett valamennyi reklamáció kivizsgálásra kerül 15 napon belül. A vizsgálat eredményéről és a kijavítási/kompenzációs ajánlatról a reklamáló megfelelő formában tájékoztatást kap. A reklamációra és annak kezelésére egyebekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

8. Záró rendelkezések

8.1 Az előfizetett sajtótermék Terjesztő útján (vagy más módon) történő kézbesítését illetve az előfizetés Terjesztő általi kezelését a Kiadó előfizetett sajtótermékének impresszuma tartalmazza.

8.2 Jelen Általános Szerződési Feltételek szövegét minden előfizetni kívánó érdeklődő megismerheti a Kiadó honlapján közzétéve.

8.3 A Kiadó az ÁSZF egyoldalú módosításának jogát fenntartja. Jelen ÁSZF bármely módosítását a Kiadó a változás hatályba lépését legalább 8 nappal megelőzően internetes honlapján nyilvánosságra hozza.

8.4 A kiadvány megrendelésével az Előfizető elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket.

8.5 A Kiadó és az Előfizető jogviszonyára egyebekben a vonatkozó hatályos magyar jogszabályi rendelkezések az irányadók.

8.6 Jelen ÁSZF 2021. április 24. napján lép hatályba és a 2021. április 24. napját követően létrejött előfizetési jogviszonyokra (ide értve a korábban létrejött előfizetések 2021. április 24-ét követően bekövetkezett automatikus meghosszabbodásait is), illetve a Magyar Posta Zrt-vel ezen időpontot megelőzően létrejött és a Kiadóra engedményezés és tartozásátvállalás útján átruházott előfizetési jogviszonyokra vonatkozik.