Webshop
KERESÉS AZ ELLE CIKKEI KÖZÖTT

Írd be a keresett kifejezést (Min. 3 karakter)

ELLE x Versace nyereményjáték játékszabályzat

Utoljára módosítva: 2024. május 06.

JÁTÉKSZABÁLYZAT a „ELLE x Versace” nyereményjátékhoz A szabályzat hatálya A jelen
játékszabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) a Good Life Media Group Kft. (1037 Budapest,
Szépvölgyi út 35-37.) mint a promóció szervezője (a továbbiakban: Szervező) adta ki a
2024.05.07. és 2024.05.12. 10 óra között megrendezésre kerülő „ELLE x Versace” című
játékra (továbbiakban: Játék) vonatkozóan. 
A Lebonyolító a Játék vonatkozásában a Good Life Media Group Kft. (1037 Budapest,
Szépvölgyi út 35-37.). A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem
tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. Jelen
Játékszabályzat hatálya a Szervező által meghirdetett Játékra terjed ki, valamint azokra a
résztvevőkre (a továbbiakban: Játékos), akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően
jelentkeznek, és mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással
lépne fel. 
Részvételi feltételek: A játékban kizárólag 18. évet betöltött, állandó bejelentett
magyarországi lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes magyar állampolgár vehet részt, aki
személyes Instagram-profillal rendelkezik, és elfogadja jelen játékszabályzatot. A Szervező
fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül elutasítson bármilyen nevezést. A Játékos a Játékra
történő jelentkezéssel, maradéktalanul elfogadja, valamint kifejezetten elismeri, hogy teljes
körűen megismerte a jelen Játékszabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési
rendelkezéseket is.
 A Játékos tudomásul veszi, hogy regisztráció előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a
Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy
előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. A Játékban való részvétel önkéntes. Amennyiben a
Játékos a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt
feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az
ilyen Játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni. A Játékos kijelenti, hogy a Játékra
történő regisztráció során megadott adatai megfelelnek a valóságnak. 
A Játékban részt vevő személyek: A Játékban azok a természetes személyek vehetnek részt,
akik a Szervező a Lebonyolító által kezelt Instagram-oldalát követik és elfogadják a jelen
Szabályzatot. A játékban a Szervező, és a Lebonyolító és a Játék szervezésében részt vevő
egyéb 3. személyekkel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
álló személyek és ezen személyek Ptk. 8:1.§-ában meghatározott közeli hozzátartozói nem
vehetnek részt. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék bármely szakaszában a Játékból
kizárja azt a Játékost, illetve a Játékos győzelme esetén a Nyeremény átadását megtagadja
annak a Játékosnak, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen
büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki: a) a Játék menetének
befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék
során előnyhöz jutni, b) más Játékos vagy személy regisztrációs adataival (pl. Instagram-
profil) visszaél; c) a Játék tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti. A
Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint
bírálja el. 
A Játék lebonyolításának folyamata, jelentkezés és részvétel a Játékban: A Lebonyolító az
ELLE Magyarország Instagram-oldalain közzétesz egy posztot, amely tartalmazza a játékra
való felhívást és a játék menetét. A Játékosok feladata a nyereményjátékot tartalmazó poszt

alá kommentet írni. A poszt alá való komment elküldésével a Játékos elfogadja jelen
játékszabályzatot és az ahhoz tartozó adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat korlátozás
nélkül. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi
következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a játékra történő jelentkezés során
(vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a
felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost
terheli. 
Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék
Időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt történik, a Játékban a Játékos nem vesz
részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a
Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, amely jelen Játékszabályzatban foglalt vállalásával
ellentétes. 
A Játék időtartama: 2024.05.07. – 2023.05.12.  10 óra 
Nyeremény: A játék lezárása után, 2024.05.12.-én a kommentelők között 1 db Versace Bright
Crystal edt (50 ml) sorsolunk ki. Amennyiben a nyertes a kihirdetést követő egy napon belül
nem reagál a nyereményről küldött üzenetre, úgy új nyertes kerül sorsolásra. A játék
menete: A Lebonyolító az ELLE Magyarország Instagram-oldalain közzétesz egy posztot,
amely tartalmazza a játékra való felhívást és a játék menetét. A Játékosok feladata a
nyereményjátékot tartalmazó poszt alá kommentet írni. 
A poszt alá való komment elküldésével a Játékos elfogadja jelen játékszabályzatot és az
ahhoz tartozó adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat korlátozás nélkül. Egyéb
rendelkezések: A nyeremények másra nem ruházhatók át, készpénzre nem válthatók.
Szervező a jelen Játékszabályzat és a játék menetének vagy a Játék bármely részletére
kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során
visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget,
a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a
visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű
felelősségét kizárja. 
A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog. Ezt a nyereményjátékot az
Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A Játékos
a játékban való részvételével büntető és polgári jogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az
általa feltöltött jelölésben esetlegesen megjelenő valamennyi személy a Játékban való
részvételhez, a játékszabályzatban foglalt platformokon történő felhasználásához előzetesen
hozzájárulását adta, így minden korlátozás nélkül jogosult a Játékos a tartalmat a Játékba
nevezni. A Játékos vállalja, hogy amennyiben harmadik személy a fenti nyilatkozat
megszegése miatt a Szervezővel, vagy Lebonyolítóval szemben bármilyen igényt érvényesít,
úgy a tudomásulvételtől számított 8 napon belül a Játékos köteles mentesíteni a Szervezőt
vagy a Lebonyolítót ezen igények alól. 
A Szervező és a Lebonyolító nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt,
sérelemdíj iránti igényt vagy jogi utat a részvétel során vagy azzal összefüggésben felmerülő
esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett
késésekből eredő vagy ahhoz, illetve a Játékhoz, a Játékos által részvételhez kapcsolódó

költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Játékban,
automatikusan elfogadja az ezen Játékszabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat. A
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy e feltételeket vagy magát a Játékot
kiegészítse, vagy módosítsa. A Játékszabályzatban a változtatás jogát fenntartjuk. A
Játékszabályzat változása a jelen Játékszabályban való közzététellel hatályosul.
A Játékban a jelölést beküldő Játékos nevét, e-mail címét és elérhetőségét címét a Good Life
Media Group Kft. (1037 Bp. Szépvölgyi út 35-37.) mint Lebonyolító kezeli kizárólag a
Nyeremény felhasználása kapcsán. Az érintett személy, és Játékos az elle@elle.hu címen
kérhet tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak
helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését
vagy zárolását. Játékos jelen szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy megértette az
adatkezelésről a Játékszabályzatban foglalt tájékoztatást. A Játékkal kapcsolatos adatvédelmi
tájékoztató tartalmazza a részletes adatvédelmi rendelkezéseket a játékkal kapcsolatosan.
Budapest, 2024.05.06. Good Life Media Group Kft., adatkezelő 
Adatvédelmi tájékoztató a „ELLE x Versace” nyereményjátékhoz
 Jelen adatkezelési tájékoztató célja annak ismertetése, hogy „ELLE x Versace”
nyereményjáték (a továbbiakban "Nyereményjáték") kapcsán a játékosok által megadott
személyes adatokat ki, milyen célból és milyen feltételek szerint kezeli. I. Az adatkezelő A
Nyereményjáték során a játékosok által megadott személyes adatok kezeléséért a játék
szervezője, a Good Life Media Group Kft. (székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37.), a
továbbiakban "Adatkezelő"), mint adatkezelő felel. Az Adatkezelő elérhetőségei az
adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben: postai levelezési cím: 1037 Budapest, Szépvölgyi út
35-37. e-mail: elle@elle.hu II. 
A Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelés 
Mi az adatkezelés célja? 
A Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelés célja a nyereményjáték lebonyolítása, így
különösen a játékosok azonosítása, részvételi feltételek teljesítésének ellenőrzése, a
nyerteseknek a játékszabályzatban meghatározott módon történő kiválasztása, a nyertesek
kiértesítése, a nyeremények átadása, a nyilvánosság tájékoztatása a nyertes kiválasztásáról,
valamint a Nyereményjátékkal összefüggésben az Adatkezelővel szemben támasztott
esetleges igények, panaszok kezelése, megválaszolása, teljesítése, játékosokkal szembeni
igényérvényesítés.
 Mely személyes adatait kezeljük a fenti célból?
 Instagram felhasználónév, Instagram profilkép, az Adatkezelő Instagram-oldalának követése,
mint tény, a játékosok által a Nyereményjáték posztjához tett hozzászólások tartalma, illetve
nyertes esetén: vezetéknév, keresztnév, nyeremény postázásához szükséges kézbesítési cím,
telefonszám és email cím, a nyeremény átadás-átvételi dokumentumban szereplő adatok. 
Milyen jogalapon és mennyi ideig kezeljük e személyes adatait?

 A Nyereményjáték során a játékosok által megadott személyes adatokat a játékosok
önkéntes, jelen tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk. (1) bek. a) pont) alapján
kezeljük, a játékban történő részvétel kapcsán. Hozzájárulás hiányában a
Nyereményjátékban történő részvétel nem lehetséges. A játékosok az adatkezelési
hozzájárulásukat a Nyereményjáték során a megfelelő helyen megadhatják a jelentkezéskor.
A játékosok a hozzájárulásukat bármikor, indokolási kötelezettség nélkül jogosultak
visszavonni. A hozzájárulás visszavonását követően az érintett játékos személyes adatait nem
kezeljük tovább, azokat töröljük, és a továbbiakban a játékos a Nyereményjátékban nem
vehet részt. A játékosok személyes adatait a játék lezárását követő 3 hónap elteltével
töröljük, kivéve a nyertes azon személyes adatait, amelyeket az alábbi bekezdés szerint ezt
meghaladó időtartam során is kötelesek vagyunk kezelni. A Nyereményjátékhoz kapcsolódó
adózási és számviteli kötelezettség teljesítése érdekében kezelt személyes adatok: A nyertes
játékos vezetéknevét, keresztnevét, kézbesítési címét, a nyeremény átadás-átvételét igazoló
dokumentumon szereplő esetleges további személyes adatait a Nyereményjátékhoz tartozó
adózási és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a személyi jövedelemadóról
szóló 1995. CXVII. tv. (Szja. tv.) 76. § (5) bekezdése alapján kezeljük és a kapcsolódó iratokat
(pl. átadás-átvételi dokumentum, nyereményjátékhoz kapcsolódó adóbevallás adatai) a
Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kezeljük. III. Kik
ismerhetik meg a személyes adatait? A személyes adatokat bizalmasan kezeljük. Személyes
adatait harmadik fél részére kizárólag akkor továbbítjuk, ha ahhoz Ön hozzájárult vagy
jogszabályi kötelezettségünk, illetve jogos érdekünk azt megalapozza. A Nyereményjáték
nyertesének Instagram-felhasználónevét a Nyereményjáték lezárását követően az Instagram-
oldalunkon közzétesszük, amelyhez a játékos a Nyereményjátékba történő regisztráció során
hozzájárult. 
A személyes adatait az Adatkezelő munkatársai, valamint adatfeldolgozói és ezek
munkatársai jogosultak megismerni. E személyek az általuk megismert személyes adatokat
szintén bizalmasan kötelesek kezelni. Igénybe vett adatfeldolgozóink és azok feladatai: Az
adatfeldolgozó: név: Good Life Media Group Kft. székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-
37. elérhetőség: elle@elle.hu Az adatfeldolgozó által az adatkezeléshez kapcsolódóan
végzett tevékenység: nyereményjáték lebonyolítása 
Az adatfeldolgozó: név: Good Life Media Group Kft. 
székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37.
elérhetőség: elle@elle.hu 
Az adatfeldolgozó által az adatkezeléshez kapcsolódóan végzett tevékenység: nyeremény
átadása a nyertes részére, ehhez kapcsolódóan a nyertes azonosítása. Az Adatkezelő
fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe,
amelyről a jelen tájékoztató módosításával tájékoztatja a felhasználókat. 
A megadott személyes adatait bíróság, ügyészség, egyéb hatóság részére jogszabályban
foglalt kötelezettségeink teljesítése keretében adjuk ki az ott előírt terjedelemben és módon.
Önnel szemben fennálló valamely jogi igényünk érvényesítése esetén a megadott személyes
adatait az igényérvényesítéshez szükséges mértékben megismerhetik továbbá a mindenkori
jogi együttműködő partnereink. IV. Adatbiztonság Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra,
hogy a szükséges adatbiztonsági intézkedéseket megteszi. Ennek keretében elfogadja és
kialakítja, rendszeresen felülvizsgálja mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket,

eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy az általa kezelt személyes adatok biztonsága
biztosított legyen, és megtesz minden tőle telhetőt, hogy megakadályozza az adatok
megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy megváltoztatását, gondoskodik arról,
hogy a kezelt személyes adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, azokat ne
hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa, törölhesse. Az
Adatkezelő felhívja mindazok figyelmét, akiknek a személyes adatokat az érintettek
hozzájárulása alapján továbbítja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.
Az Adatkezelő a fentiek keretében az információtechnológiai megoldásokat úgy alakítja ki,
illetve választja meg, hogy biztosítsa az adatokhoz való hozzáféréssel rendelkezők
kizárólagos hozzáférését, és azt, hogy az adatok megőrizzék a hitelességüket és
változatlanságukat. Ennek keretében többek között jelszóvédelemmel ellátott hozzáférési
rendszereket, tevékenység naplózást, rendszeres biztonsági mentést hajt végre, illetve
alkalmaz. Az 
Adatkezelő mindenkor figyelemmel kíséri a technika fejlődését, az elérhető műszaki,
technológiai, szervezési megoldásokat és az adatkezelései által indokolt védelmi szintnek
megfelelő megoldásokat alkalmazza. V. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE Adatvédelmi
incidensnek minősül minden olyan eset, amely révén a személyes adatokhoz jogosulatlan
személy férhet hozzá vagy az adatok megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, így pl.
megsemmisül az adatbázis vagy elveszik az adathordozó, amelyen adatok kerültek tárolásra.
Adatvédelmi incidens esetén annak hatásait és kockázatait értékeljük (milyen adatok
érintettek, milyen mennyiségben, pótolhatók-e, stb.) és haladéktalanul megtesszük az
elhárításhoz szükséges lépéseket. 
Amennyiben a kockázatokat nem tudjuk elhárítani, az incidensről való tudomásszerzésünket
követő 72 órán belül bejelentjük az incidenst az adatvédelmi hatóságnak, illetve arról
tájékoztatást teszünk közzé a honlapunkon. Az adatvédelmi incidensekről ezen felül a
jogszabályban előírt részletességgel nyilvántartást is vezetünk. VI. Az Ön jogai Hozzájárulás
visszavonása Ön jogosult a már megadott hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül az alábbi
elérhetőségeken visszavonni: e-mailben: elle@elle.hu postai úton: 1037 Budapest,
Szépvölgyi út 35-37. A játékból való törléssel hozzájárulása szintén visszavontnak tekintendő.
A hozzájárulás visszavonását követően az érintett személyes adatait nem kezeljük tovább. A
hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti. Hozzáférés
joga: Az I. pontban megadott elérhetőségeinken bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy
kezeljük-e az Ön személyes adatait, és ha igen, további felvilágosítást kérhet az alábbiak
tekintetében: az adatkezelés céljai, jogalapja, az Ön általunk kezelt személyes adatai, azok
kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái (ideértve az általunk igénybe vett
adatfeldolgozókat), akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni
fogjuk (az adatok harmadik országba történő továbbítása esetén az adatok megfelelő
védelmét biztosító garanciák), az adattovábbítás jogalapja, az adatok tárolásának
időtartama, az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az
ilyen személyes adatok kezelése ellen, a NAIH-hoz címzett panasz benyújtásának joga, az
adatok forrása, az esetleges adatvédelmi incidens körülményei, hatásai és az elhárítására
megtett intézkedések. A tájékoztatással együtt az Ön rendelkezésére bocsátjuk a személyes
adatai általunk kezelt másolatát is. Az első másolat díjmentes, minden további másolatért
azonban jogosultak vagyunk az adminisztratív költségeinken alapuló, ésszerű díjat

felszámítani. Ennek összegét előzetesen közöljük Önnel. Helyesbítéshez, kiegészítéshez való
jog: Ha észleli, hogy valamely személyes adatát hibásan, tévesen vagy hiányosan tartjuk
nyilván, kérjük, hogy a helyes vagy kiegészítő adatokat mielőbb közölje velünk annak
érdekében, hogy a helyesbítést, kiegészítést elvégezhessük. Törléséhez való jog ("az
elfeledtetéshez való jog"):
Ön jogosult arra, hogy kérje személyes adatainak törlését. Tájékoztatjuk, hogy az adattörlést
megtagadhatjuk különösen akkor, ha az adatokra jogszabályi kötelezettség teljesítése vagy
igényérvényesítés érdekében szükségünk van, vagy lehet. Az adatkezeléshez adott
hozzájárulás visszavonása az adatok törlését vonja magával, feltéve, hogy nincs fontosabb
ok, amely okán a törlés nem teljesíthető. Törlésnek továbbá akkor van helye, ha a) az
adatokra az adatkezelés eredeti céljából már nincs szükség; b) az adatok kezelése jogellenes;
c) a törlésre európai uniós vagy hazai jogszabály kötelez minket. Adatkezelés korlátozásához
való jog: Az adatkezelés folyamata során Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, ha (i) vitatja
a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát; (ii) az adatkezelés
jogellenes, de Ön az adatok törlését ellenzi, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását; (iii) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Korlátozás
esetén az adatot csak tároljuk, azon egyéb műveletet nem végezünk, kivéve, ha a további
műveletekhez Ön hozzájárul vagy azokra saját vagy harmadik személy jogainak védelme
érdekében vagy közérdekből van szükség. Az adatkezelés korlátozása esetén annak
feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatjuk. Adathordozhatósághoz való jog: A jelen
tájékoztatóban foglalt adatkezelést érintően Ön igényelheti, hogy a rendelkezésünkre
bocsátott személyes adatait közismert és könnyen felhasználható elektronikus formátumban
adjuk át az Ön vagy az Ön által kijelölt másik személy részére. VII. Kérelmek előterjesztése,
megválaszolása Kérjük, hogy a fenti jogai érvényesítése esetén megkeresését lehetőség
szerint írásban küldje meg részünkre az elle@elle.hu e-mail címre vagy postai levélben a
Good Life Media Group Kft. részére a 1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37. címre. A levélben
kérjük, hogy a személyazonosításhoz szükséges adatait és levelezési címét is szíveskedjen
megadni. Amennyiben az Ön személyazonosságával kapcsolatban kétségünk merül fel vagy a
megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, jogosultak vagyunk Öntől további
azonosító adatokat kérni. A kérelmét 1 hónapon belül teljesítjük. Szükség esetén jogosultak
vagyunk ezt a határidőt további 2 hónappal meghosszabbítani, amelyről indokolással ellátott
tájékoztatást küldünk Önnek.
A megalapozott kérelmeket díjmentesen teljesítjük. Ugyanakkor, ha a kérelem nyilvánvalóan
megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellegére tekintettel - túlzó, jogosultak vagyunk
ésszerű összegű díjat felszámítani vagy akár a kérelem alapján történő intézkedést
megtagadni. Az adatok helyesbítéséről, törléséről, korlátozásáról tájékoztatjuk mindazokat,
akikkel az érintett adatokat közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan
nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére tájékoztatjuk Önt arról, hogy kik, melyek azok a
címzettek, akiket az előzőek szerint tájékoztatunk, tájékoztattunk. VIII. Kártérítés, sérelemdíj
Amennyiben személyes adatai jogszerűtlen kezelésével vagy az adatok nem biztonságos
kezelésével Önnek vagy másnak kárt okoznánk, akkor azt Ön, illetve a kárt szenvedő személy
jogosult velünk szemben érvényesíteni. Amennyiben pedig e körben az Ön személyiségi jogát
sértenénk, Ön jogosult sérelemdíjat érvényesíteni. Tájékoztatjuk, hogy kártérítés, sérelemdíj
fizetési kötelezettség nem terhel bennünket, amennyiben a kárt bizonyíthatóan az
adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan külső ok idézte elő, illetve, amennyiben a kár az

Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik. IX. Igényérvényesítés
módja 1. Adatkezelő megkeresése Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatai
kezelése során nem járunk el jogszerűen, kérjük, hogy észrevételét, illetve igényét először
velünk, mint adatkezelővel az I. pontban feltüntetett elérhetőségink valamelyikén közölje
annak érdekében, hogy az észrevételét minél gyorsabban és hatékonyabban
feldolgozhassuk, kezelhessük. 2. Az adatvédelmi hatósághoz fordulás, panasz tétele
Jogellenes adatkezelés esetén Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (NAIH) is fordulni, és annak eljárását kezdeményezni. A NAIH elérhetőségei:
honlap: http://www.naih.hu/ cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c postai cím:
1530 Budapest, Pf.: 5. elektronikus levelezési cím (e-mail): ugyfelszolgalat@naih.hu 3.
Bírósághoz fordulás Tájékoztatjuk, hogy igényét bíróság előtt is jogosult érvényesíteni. A
perre a törvényszékek rendelkeznek hatáskörrel. A pert a mi székhelyünk vagy akár az Ön
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.
Budapest, 2024. 05. 06.
Good Life Media Group Kft. Adatkezelő