Quantcast
Webshop
KERESÉS AZ ELLE CIKKEI KÖZÖTT

Írd be a keresett kifejezést (Min. 3 karakter)

Hirdetőknek

2021. március 09.

31 perc olvasás

ELLE szerkesztőség
Hirdetőknek


Sales kapcsolat:

Mooore Group Kft.

elle@moooregroup.hu

 

Hirdetésekkel kapcsolatos információk:

Ilkaházi Renáta

Varjas Orsolya

Fejérvári Andrea

 

Kapcsolat

elle@elle.hu

 

Általános szerződési feltételek

 

A jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) tartalmazzák a Mooore Group Kft. (székhely: 1037 Budapest, Seregély u. 17.; cégjegyzékszám: 01-09-383751; adószám: 29218103-2-41; a továbbiakban „Megbízott”) hirdetésértékesítési tevékenysége körébe tartozó megrendelésekkel, illetve szerződésekkel kapcsolatban a szerződő felek jogait és kötelezettségeit.

A jelen ÁSZF a Megbízott és annak ügyfelei között, hirdetésértékesítés tárgyában létrejött szerződések (a továbbiakban „Szerződés”) elválaszthatatlan részét képezi. A jelen ÁSZF rendelkezéseitől a szerződő felek kizárólag írásban térhetnek el. Amennyiben a Szerződés és az ÁSZF rendelkezései egymástól eltérnek, a Szerződés rendelkezései az irányadók. Amennyiben valamely kérdésben a Szerződés nem rendelkezik, arra az ÁSZF rendelkezései az irányadók.

A Megbízott rögzíti, hogy - eltérő írásbeli megállapodás hiányában - az általa kötött Szerződésnek nem válik tartalmává semmilyen, az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződések alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás, vagy a Megrendelő esetlegesen alkalmazott általános szerződési feltételei.

Fogalmak

Megrendelő: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/ amely igénybe veszi a Megrendelő hirdetésértékesítési szolgáltatásait.

Hirdetés: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklám tv.) 3. § d) pontja szerinti reklám, azaz olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul.

Szolgáltatás: a Megbízott által nyújtott hirdetésértékesítési szolgáltatások, amelyek körét a Megbízott jogosult saját döntési jogkörében eljárva bármikor szabadon meghatározni, módosítani, egyes szolgáltatásokat megszüntetni, új szolgáltatásokat bevezetni, meglévő szolgáltatásokat módosítani. Szolgáltatás különösen, de nem kizárólagosan a hirdetési, kiadvány-megrendelési, hírlevél küldési, vélemény megosztási, programajánló, rendezvényszervezés hír szolgáltatása és funkciója, továbbá valamennyi, a Megbízott által akár időlegesen, akár állandó jelleggel nyújtott egyéb szolgáltatások.

Megrendelés: A Megrendelő által egy vagy több hirdetés megjelentetésére, a megrendelő lap kitöltésével és aláírásával leadott megrendelés, melynek megfelelő – jogi személy, szervezet esetén cégszerű - aláírásával a Megrendelő a jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elismeri.

Engedélyek: A Megrendelőnek rendelkeznie kell az érintett termék forgalmazhatóságára vonatkozó minőségvizsgálati, megfelelőség-tanúsítási engedéllyel, és erről írásban (cégszerűen) nyilatkoznia kell Megbízottnak a megrendeléssel egyidejűleg. Amennyiben a termék nem esik előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség-tanúsítási kötelezettség alá, a nyilatkozatnak ennek tényét kell tartalmaznia. A Megbízott jogosult a Hirdetés közzétételét megtagadni mindaddig, amíg a Megrendelő a nyilatkozattételi és/vagy engedély bemutatási kötelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget.

Tarifalista: A Megbízott hivatalos árlistája, amely tartalmazza a hatályos hirdetési árakat. Az árlistában feltüntetett hirdetési tarifák csak a hirdetési felület megvásárlására vonatkoznak. A hirdetés kreatív munkái (pl. hirdetés-, tartalom előállítása, fotó elkészítése) a Megrendelőnek további költséget jelenthetnek, amelynek mértéke az elvégzendő feladatokhoz igazodik. A Megbízott egyoldalúan jogosult a tarifák módosítására. Új hirdetési tarifák bevezetése esetén a Megbízott köteles a folyamatban lévő Szerződéseknél a Megrendelőket az új hirdetési tarifák bevezetése előtt legalább 30 (harminc) nappal értesíteni. Új hirdetési tarifák bevezetése esetén a Megbízott köteles az új hirdetési tarifákat az általa képviselt weboldalak(on) is közzétenni. A már megkötött Szerződéseket az esetleges árváltozások nem érintik.

 

Általános rendelkezések

 • A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Megbízott nem minősül médiatulajdonosnak, így a Megbízott a médiatulajdonos által biztosított felületekre médiatulajdonossal és/vagy reklámközzétevővel megkötött megbízási szerződés alapján biztosítja a megrendelt Hirdetés megjelenését a Szerződés alapján, az abban foglalt ellenszolgáltatás fejében.
 • A Megrendelő kizárólag olyan hirdetési szöveget adhat meg, amely megfelel a hatályos és alkalmazandó jogszabályoknak és a jelen ÁSZF rendelkezéseinek. A Megrendelő felel a Hirdetések tartalmának valódiságáért és szavatol azért, hogy a Megbízott részére, közzététel céljából átadott anyag tartalma megfeleljen a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek, annak közzététele harmadik személyek jogait – ideértve különösen a személyiségi-, szerzői-, szomszédos-, védjegy-, adatvédelmi jogokat – nem sérti. A Megbízott jogosult a közzétételt megtagadni vagy felfüggeszteni, amennyiben tudomására jut, hogy a hirdetési anyag tartalma jogszabálysértő, továbbá jogosult azokat előzetes értesítés nélkül a hirdetési felületről eltávolítani. Ezek tényértől a Megrendelőt utólag, e-mailben értesíti.
 • Amennyiben a Megrendelő által feladott Hirdetéssel kapcsolatban felmerülő bármely jogsértés miatt a Megbízott közvetlen felelősségre vonására kerül sor, a Megrendelő köteles a Megbízott tehermentesíteni, és harmadik személyekkel szemben közvetlenül felel a Megbízott helyett, továbbá köteles a Megbízott ebből eredő valamennyi költségét és kárát haladéktalanul és hiánytalanul megtéríteni.

Megrendelés, Szerződés létrejötte

 • A Megrendelő a Megbízott által megküldött árajánlatra válaszul a megrendelő lap hiánytalan kitöltésével és aláírásával megrendelést ad le hirdetésértékesítési szolgáltatásra, melyet részére a Megbízott írásban visszaigazol. Ennek alapján a felek között létrejön a Szerződés a megrendelőlapon és a visszaigazolásban rögzített tartalommal. A Megbízott kizárólag az írásbeli visszaigazolás megküldését követően jogosult és köteles a teljesítésre a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételekkel, azaz a Megbízottól a teljesítés mindaddig nem követelhető, amíg írásban vissza nem igazolta a Megrendelést.
 • Az írásos megrendelésnek - a cégnyilvántartásban szereplő adatokkal egyezően - tartalmaznia kell az alábbi adatokat:
 • a Megrendelő nevét, illetve ügynökségtől érkező megrendelés esetén a hirdető ügyfél nevét egyaránt;
 • a Megrendelő címét és telefonszámát;
 • a Megrendelő adószámát;
 • a Megrendelő számlázási címét;
 • a Megrendelő elektronikus számla befogadására alkalmas e-mail címét;
 • a Megrendelő részéről kijelölt kapcsolattartó személy nevét, e-mail elérhetőségét;
 • a hirdetendő terméket vagy szolgáltatást és a megrendelés pontos felületét és idejét;
 • a Hirdetés bruttó díját;
 • a Megrendelő kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit elolvasta, megértette és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el; valamint
 • a Megrendelő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a Hirdetéssel érintett termék előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség-tanúsítási kötelezettség alá esik-e, amennyiben igen a Megrendelő kötelezettségvállaló nyilatkozata, hogy az engedélyt a Megbízott részére bemutatja.

 • Megbízott a Megrendeléssel kapcsolatosan, annak technikai kivitelezhetősége tekintetében a Megrendelés – azaz a megfelelően kitöltött és aláírt megrendelő lap - kézhezvételétől számított legkésőbb 3 (három) munkanapon belül egyeztetést kezdeményez a Megrendelés elfogadásáról és a kivitelezés feltételeiről.
 • A Megbízott a Megrendelő által leadott hirdetési anyagot a technikai szempontból ellenőrzi. A Megbízott a megküldött hirdetési anyagot tartalmi szempontból ellenőrizni nem köteles, azok tartalmáért kötelezettséget nem vállal. Ha a Megbízott a hirdetést tartalmat technikai szempontból megfelelőnek találja, azt a Megrendelőnek írásban visszaigazolja. Amennyiben az elhelyezésnek technikai akadálya van, arról a Megbízott haladéktalanul írásban értesíti a Megrendelőt. A Megbízott nem igazolja vissza a Megrendelést, továbbá a visszaigazolt megrendelés (Szerződés) esetén jogosult további jogkövetkezmény nélkül visszautasítani az elhelyezést, ha a Hirdetés technikai kivitelezése nem megfelelő, és Megrendelő a technikai akadály elhárítása iránt a Megbízott értesítése után kellő időben nem intézkedik.
 • A Megrendelő által leadott hirdetési anyagnak legalább az alábbi (minimum) tartalmi követelményeknek meg kell felelnie. Amennyiben a hirdetési szöveg az alábbi tartalmi követelményeknek nem felel meg, a Megbízott mindaddig jogosult megtagadni a közzétételt és/vagy a Megrendelés visszaigazolását, ameddig Megrendelő a szükséges tartalmi korrekciókat megfelelően el nem végzi.
 • A Hirdetés szövegét a Magyar Tudományos Akadémia által közzétett helyesírási szabályoknak, a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló törvény 2001. évi XCVI. törvény, a Reklám tv., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.), a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.), valamint az Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) rendeletei, állásfoglalásai, irányelvei rendelkezéseinek megfelelően kell elkészítenie.
 • PR cikk esetén a hirdetési anyagot a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.), Reklámtv., az Infotv., az Fttv., a Tpvt. és a Magyar Reklámetikai Kódex alapján úgy kell közzétenni, hogy annak reklám jellege egyértelműen kiderüljön. A Megrendelő a reklámjelleg egyértelművé tétele céljából a PR cikket felirattal vagy reklámközzétevő által meghatározott, ezekkel egyenértékű módon köteles megjelölni vagy a megjelölést módosítani.
 • A Megbízott politikai reklámot kizárólag olyan, a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szóló 1989. évi XXXIII. törvény, valamint az egyesülési jogról szóló törvény 2011. évi CLXXV. törvény szerint Magyarországon bejegyzett pártoktól, illetve társadalmi szervezetektől fogad el, amelyek listát állítottak, ezt az Országos Választási Bizottságnál az ajánlószelvények átadásával bejelentették, és a nyilvántartásba vételről igazolással rendelkeznek. Ennek tényét a Megrendelő hitelt érdemlően köteles igazolni a Megbízott részére. A Megbízott kizárólag a hatályos jogszabályok szerint jelölt politikai reklámot fogad be azzal a feltétellel, hogy a fizetett politikai reklámok közlésének időintervalluma kizárólag a törvény által kijelölt időszakban lehetséges. A politikai reklám nem minősül társadalmi célú reklámnak, így ennek esetében társadalmi célú reklám (a továbbiakban „TCR”) kedvezmény nem igényelhető. A politikai reklám kötelező formai előírása, hogy „fizetett politikai hirdetés” felirattal kell rendelkezzen.ű
 • A Megbízott fenntartja magának azt a jogot, hogy hirdetési megrendeléseket kifejezett ok megjelölése nélkül elutasítsa (elállási jog), még akkor is, ha a Megrendelést hosszabb időtartamra vagy ismétlődően adták le, és a Megbízott a Megrendelés egy részét már teljesítette (felmondási jog).
 • Amennyiben a hirdetési szöveg megfelel a minimum tartalmi feltételeknek és nincs technikai akadály a kivitelezésnek, a Megbízott felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel, majd a részletek egyeztetését követően visszaigazolást küldd a Megrendelőnek.

NYOMADI feltételek (Behúzások)

 • Amennyiben a hirdetési szöveg megfelel a minimum tartalmi feltételeknek és nincs technikai akadály a kivitelezésnek, nyomdai munkál esetén a Megbízott felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel és egyeztetik a behúzásokat és az egyéb formai feltételeket. Az egyeztetés során a Megrendelő az alábbi paramétereket kell megadja:
 • a szóróanyag megnevezése, tartalma, mérete, oldalterjedelem, súly/példány,
 • média termék megnevezése, ami a behúzást tervezi;
 • csomagolás módja, csomagban lévő darabszám, teljesítés időpontja;
 • teljesítés módja (a lapok terjesztett, vagy előfizetői példányszámával egyező mennyiségben behúzással, vagy behúzás nélkül terjesztve).
 • A behúzások egyedi árazást képviselnek, hiszen az teljes mértékben függ a példányszámtól, a terméktől, annak rögzítési módját, egyéb műveletektől. Ebből fakadóan a Megrendelésre egyedileg készül árajánlat a nyomdával való egyeztetést követően. A behúzás ára a szállítási költséget nem tartalmazza.
 • A Megbízott – a technikai megvalósíthatóságot is figyelembe véve – egyoldalúan dönt a Megrendelés elfogadásáról, vagy annak visszautasításáról. Amennyiben a Megrendelést vállalja az egyeztett tartalommal, akkor a Megbízott a 3.7 pontban foglaltak szerint jár el.
 • Amennyiben nyomdai munka vonatkozásában a felek között a Szerződés létrejön, a Megrendelő a szóróanyagokat a nyomdai munka megkezdésének napját megelőzően legkésőbb 10 (tíz) munkanappal köteles a Megbízott által megjelölt telephely(ek)re saját költségén eljuttatni. Az ennek késedelméből eredő kárért a Megbízott felelőségét kizárja.

Teljesítési feltételek (Anyagleadás, elszámolás, egyéb tudnivalók)

 • A Hirdetés szövegét – ideértve annak kreatív anyagát egyaránt - a Megrendelő köteles a Megrendelés szerint a Megbízott részére eljuttatni a Megrendelés visszaigazolásában meghatározott módon és technikai minőségben. A Megbízott által előírt technikai feltételekről a Megbízott írásban (e-mailben) tájékoztatja a Megrendelőt a Megrendelés visszaigazolásában. A Megbízott nem felel a Megrendelés teljesítésének késedelméért, ha a Megrendelő a Hirdetés anyagát nem a fentiek szerinti időben vagy nem megfelelő technikai minőségben adja át. A Megrendelő felel minden olyan hibáért vagy minőségi problémáért, ami az általa leadott eredeti anyagok minőségéből vagy hiányából fakad.
 • A Megrendelő tudomásul veszi, hogy ha a visszaigazolásban meghatározott időpontokban a Megrendelő nem bocsátja a Megbízott rendelkezésére a megállapított anyagokat, és ezért Megbízott nem tudja időben elhelyezni a Megrendelő hirdetését (például azért, mert a Megrendelő nem juttatta el a szükséges kreatívokat a megfelelő formátumban, vagy  későn juttatja el), ami a Szerződés meghiúsulásához vezet, a Megbízott fenntartja a jogot a teljes (kedvezményekkel és engedménnyel csökkentett, azaz net-net) díj kiszámlázására és behajtására. A Hirdetéshez szükséges anyagok leadását követő változtatásokból származó többletköltségeket minden esetben a Megrendelő viseli.
 • Amennyiben a hirdetési anyagokon a hirdetőn kívül harmadik fél is szerepel (pl. mint reklámozott termék vagy promóciós partner), e tényt a Megrendelő köteles az ajánlatkéréskor, de legkésőbb a Megrendelő Megbízott részére történő megküldésekor Megbízottnak kifejezetten jelezni. Hasonló módon köteles a Megrendelő jelezni, amennyiben a hirdetési anyagok nem a hirdető saját un. ’landing’ oldalára, hanem ’co-branded’ oldalra vagy harmadik fél weboldalára vezetik a látogatókat. Ilyen esetekben a harmadik fél elfogadásához a Megrendelést teljesítő reklámközzétevő partner kifejezett jóváhagyása szükséges, melyet Megbízott egyeztet a reklámközzétevővel és visszaigazol a Megrendelő részére.
 • A nemzetközi felületeken (pl. facebook.com felületen) futó kreatívoknak, illetve hirdetési megjelenéseknek meg kell felelniük az adott reklámközzétevő saját hirdetési általános szerződési feltételeiben meghatározott szabályoknak (pl. a facebook esetén a https://www.facebook.com/policies/ads/ linken elérhető szabályoknak). Az ilyen feltételeknek való megfelelés a Megrendelő kötelezettsége, így ezek megsértésével közzétett hirdetési anyagokért a Megbízott felelősségét kizárja. Azon hirdetési megrendelések esetén, ahol a Megbízott hirdetések programozott vásárlását végzi, az ajánlatban szereplő hirdetési díjak tartalmazzák a médiaköltségen felül a technikai díjakat (pl. kreatív jóváhagyási díj) és a kampánymenedzsment költségét.
 • A Megbízott az elfogadott megrendelés alapján átadott Hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállal, az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező hátrányokat (pl. költségek) a Megrendelőre hárítja. Abban az esetben, ha a Megrendelő hirdetését elhelyezésre készen (elektronikus formában) juttatja el a Megbízotthoz, a hirdetés sajtó- és színhibáiért a Megbízott nem vállal felelősséget. Az olyan sajtóhibák, amelyek a Megbízott mulasztása miatt keletkeztek, de a hirdetés értelmét nem befolyásolják lényegesen, nem indokolnak a Megbízottal szemben semmilyen kártérítési igényt.
 • A magazin megjelenések teljesítését a magazinban megjelent hirdetés igazolja, a felek közötti elszámolás alapját is ez képezi. A digitális megjelenésekhez kapcsolódó elszámolás a Megbízott által használt hirdetés-kiszolgáló rendszer adatai alapján történik, melyet a Megrendelő az elszámolásuk alapjaként kifejezetten elfogad. Amennyiben a különböző hirdetés-kiszolgáló rendszerek között a mérési eltérés nagyobb, mint 20%, a Megrendelő a Megbízottal közösen egyezteti az elszámolás módját, de semmi esetre sem képezheti a Megrendelő fizetési kötelezettségének megtagadásának jogalapját.
 • TCR közlése esetén a Hirdetésnek meg kell felelnie az alábbiaknak: tartalmában meg kell jelennie az egészségnevelési, tudományos, ismeretterjesztő, állampolgári, kulturális célú, illetve az állampolgárok széles körének igényeit szolgáló tájékoztatásnak, amely közérdekű közlemény. A Megbízott fenntartja magának a jogot, hogy egy reklámot saját belátása szerint TCR-nek minősítsen jelen pontban rögzített paraméterek figyelembevételével.
 • A Szerződésre a Megbízott által küldött visszaigazolásban (ajánlatban) meghatározott árak és hirdetési díjkedvezmények az irányadók. A kedvezmények mértékének nem vagy téves megjelölése a kedvezmények tényleges mértékét nem befolyásolja.
 • A Megrendelésben fel nem tüntetett, de a hirdetések közzétételéhez elengedhetetlenül szükséges eseti költségeket (pl. gyártás, produkciós vagy technikai költségek) a Megbízott a mindenkori érvényes médiaajánlat alapján a Megrendelőre hárítja, és ezeket számlájában érvényesíti.
 • Vis major miatt elmaradt, vagy hibásan teljesített megjelenésért a Megbízott a felelősségét kizárja, vele szemben ilyen esetben igény nem érvényesíthető. Vis maiornak minősül különösen minden olyan elháríthatatlan, a Megrendelő, illetve a reklámközzétevő érdekkörén kívül álló esemény, melyet a Megrendelő, illetve a reklámközzétevő sem közvetlenül, sem közvetve nem képes befolyásolni, így különösen a természeti katasztrófák, politikai események, a Szolgáltató hatáskörén kívülálló engedélyek, illetve hatósági intézkedések késedelme vagy megtagadása, sztrájk, közüzemi, távközlési, kommunikációs szolgáltatások kimaradása, szünetelése.

Megrendelés módosítása, lemondása

 • A Megbízott által már visszaigazolt Megrendelés módosítására kizárólag a Megbízott írásos hozzájárulásával van lehetőség azzal, hogy amennyiben a módosítással a Megbízottnak többletköltségei merültek fel, azt a Megrendelő köteles részére megtéríteni.
 • Magazinok esetében a Megrendelő az alábbiak szerint jogosult a Megrendelés lemondására:
 • legkésőbb a visszaigazolásban megjelölt nyomdai leadás határidejét megelőző 20. napig a Megrendelő lemondás esetén díjfizetésre nem köteles;
 • legkésőbb a visszaigazolásban megjelölt nyomdai leadás határidejét megelőző 10. napig lemondás esetén a Megrendelő a teljes díj/ellenszolgáltatás 50%-ának megfelelő lemondási díjat köteles fizetni;
 • a visszaigazolásban megjelölt nyomdai leadási határidőt megelőző 10. napon vagy azt követő lemondás esetén Megrendelő a díj/ellenszolgáltatás 100%-ának megfelelő lemondási díj megfizetésére köteles.
 • Online médiahirdetési-felületek esetében a Megrendelő az alábbiak szerint jogosult a Megrendelés lemondására:
 • legkésőbb a megjelenés előtti 14. napig lemondás esetén a Megrendelő díjfizetésre nem köteles;
 • legkésőbb a megjelenés előtti 10. napig lemondása esetén a Megrendelő a teljes díj/ellenszolgáltatás 20%-ának megfelelő lemondási díjat köteles fizetni;
 • legkésőbb a megjelenés előtti 7. napig lemondása esetén a Megrendelő a teljes díj/ellenszolgáltatás 50%-ának megfelelő lemondási díjat köteles fizetni;
 • a megjelenést megelőző 6. napon vagy ezt követő lemondása esetén a Megrendelő a teljes díj/ellenszolgáltatás 100%-ának megfelelő lemondási díjat köteles fizetni.
 • A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Megrendelések átütemezése vagy lemondása esetén a Hirdetés kreatív vagy tartalmi anyagának elkészítésével, illetve esetleges módosításával kapcsolatosan a Megbízott és/vagy annak esetleges alvállalkozója oldalán felmerült költségek Megrendelő minden esetben köteles maradéktalanul megfizetni.
 • A Megrendelés kizárólag írásban (e-mail vagy fax) módosítható vagy mondható le. Az ennek alapján érvényesített lemondási díj mértékének meghatározásánál a lemondás az a nap, amikor az arról szóló értesítést a Megbízott e-mailen vagy faxon megkapta, és ezt a tényt, illetve a lemondás elfogadását visszaigazolta. Megrendelés módosítása e-mailen vagy faxon történhet.

Fizetési feltételek

 • A megjelent (teljesített) Hirdetések elszámolása listaárak alapján történik. A listaárak szerinti árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. A listaárak a Megrendelés teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget tartalmazzák, kivéve, ha az árajánlat ettől eltérően rendelkezik. A Megbízott a nála megrendelt hirdetések elhelyezési, illetve megjelenítési díjszabása szerinti díjakból mennyiségi engedményt (kedvezményt) adhat a Megrendelőnek, illetve amennyiben a Megrendelő a megrendelt mennyiség vagy elhelyezés függvényében.
 • A teljesített Hirdetést a Megbízott jogosult kiszámlázni a Megrendelőnek. A megjelent hirdetésekről a Megbízott a Megrendelő nevére számlát állít ki az elektronikus hirdetési kampány utolsó napjának, illetve a nyomtatott sajtókiadvány megjelenési dátumának megfelelő teljesítési dátummal, amelyet a Megrendelő részére eljuttat. A Megbízott jogosult elektronikus számlát kiállítani Megrendelő részére, aki köteles a számlát elektronikus formában is befogadni.
 • Amennyiben a felek nem állapodnak meg másban, úgy a fizetési határidő kiállított a számla kézhezvételétől számított 15 nap, amelyet átutalással teljesít a Megrendelő. A Megrendelő vállalja a kiállított számla fizetési határidőre történő kiegyenlítését.
 • A Megrendelő a megjelent hirdetéssel, illetőleg a kapcsolódó számlával kapcsolatos reklamációra a számla kiállítását követően 8 napon belül jogosult.
 • Késedelmes fizetés esetén a Megbízott a késedelemmel érintett időszakban törvényes mértékű késedelmi kamatot és eljárási díjat számíthat fel. Amennyiben a Megrendelő fizetési felszólítás ellenére sem fizeti ki a hirdetési díjat tartalmazó számlát, a Megbízott egyoldalú nyilatkozatával a póthatáridő lejártát követő naptól kezdődően azonnali hatállyal felmondhatja a felek között érvényben lévő Szerződést.
 • Amennyiben a Megrendelő a korábbi Megrendelése kapcsán felmerülő fizetési kötelezettségét nem teljesíti, Megbízott jogosult - a késedelmi kamat felszámításán túlmenően - a még esedékes Megrendelések teljesítését felfüggeszteni a korábbi tartozások maradéktalan rendezéséig, illetőleg új Megrendelés befogadását megtagadni.
 • A Megrendelő csak akkor jogosult a Megbízott felé költségek felszámolására, fizetés visszatartására vagy a fizetendő összeg csökkentésére (beszámításra), ha ahhoz a Megbízott kifejezetten írásban hozzájárult.
 • A Megbízott fenntartja magának a jogot az évközi árak megváltoztatásra az 1.6. pontban rögzített feltételek szerint.
 • Megbízottnak jogában áll a Megrendelővel kötött Szerződésekben a jelen ÁSZF-ben és/vagy a mindenkor érvényes listaárakban meghatározott engedményektől (kedvezményektől) eltérő engedményt biztosítani a Megrendelőnek azzal, hogy az ilyen egyszeri kedvezményeket kizárólag az adott Megrendelőnek az adott Szerződésre és annak tárgyára tekintettel nyújtja, ezen kedvezmény nyújtására egyéb esetben, semmilyen körülmények között nem köteles.
 • A Szerződésben foglalt kedvezmények és net-net hirdetési összegek üzleti titok tárgyát képezik, ezekről a felek csak egymás írásos engedélyével adhatnak információt harmadik fél részére. A Megrendelő hozzájárul, hogy a megrendelt hirdetési kampány listaáras adatait a Megbízott a Kantar Media kutatócég felé lejelentse.

Egyéb jogok és kötelezettségek

 • A felek Megrendeléssel és/vagy a Szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi értesítés – beleértve a fizetendő számlákat is – a felek által a Szerződésben (megrendelő lapon) megjelölt címre, illetve képviselő részére kerül kiküldésre. Amennyiben a felek vagy azok képviselője adataiban változás következik be, a felek kötelesek arról haladéktalanul írásban tájékoztatni a másik felet.
 • A Szolgáltatások teljesítéséhez esetlegesen használt, a médiatulajdonos kizárólagos tulajdonát képező honlap (weboldal) szerzői jogvédelem alatt áll. A médiatulajdonos a szerzői jog kizárólagos jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a honlapon, valamint a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
 • A Megrendelő által a Hirdetéshez feltöltött tartalom (videós tartalmak, zenék, online reklámok, valamint a fotók), mint szellemi alkotás tekintetében a korlátozás nélküli felhasználási jogot biztosít a Megbízott részére a Szerződés teljesítéséhez, különösen annak Megrendelésben rögzített közzétételére, és e körben szavatol azért, hogy a szellemi termékek felhasználására és a felhasználási jog korlátozás nélkül átruházására jogosult.
 • A felek vállalják, hogy a szerződéses kapcsolatuk során tudomásukra jutott, a másik fél- akár - gazdasági érdekeit érintő ismereteit, adatait, információit üzleti titokként kezelik. A felek a másik fél előzetes írásos beleegyezése nélkül a Szerződés teljesítésével kapcsolatban megszerzett, vagy kapott dokumentációt, információt nem fedhetik fel, és azt nem tehetik harmadik személyek számára hozzáférhetővé, azokat bizalmasan kezelik.
 • A felek a másik fél által esetlegesen rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírások, így különösen az (EU) 2016/679 Rendeletnek (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, továbbá az ezeken alapuló belső adatkezelési rendjének betartásával kötelesek kezelni. A felek vállalják, hogy a másik fél által esetlegesen átadott személyes adatokat bizalmasan kezelik, és azokat kizárólag a Szerződés teljesítésével összefüggésben, a másik fél jogos érdekére alapítva kezelik. A felek a másik fél beleegyezése nélkül nem jogosultak nyilvánosságra hozni vagy hozzáférhetővé tenni az így rendelkezésére bocsátott személyes adatokat.
 • Megbízott nem vállal felelősséget a Hirdetésekben előforduló esetleges hibák miatt bekövetkező károkért, továbbá azért sem, ha a kár egy Hirdetés megjelenésének elmaradásából következik be (azaz elmaradt haszon címén a Megbízott nem vonható felelősségre). Megbízott nem vállal felelősséget olyan teljesítést akadályozó eseményért, mely az internet sajátos jellegéből fakadóan lép fel: különös tekintettel az internet hálózaton előforduló olyan forgalmi, technikai, vagy egyéb körülmények, amelyek az Internet működésével együtt járnak (pl. olyan kreatívok, amelyek bizonyos böngésző programokban nem jelennek meg).
 • A Szerződés megszűnése
 • A Szerződés megszűnik (i) a Megbízott 3.6. pontban rögzített elállása vagy felmondása esetén; (ii) abban az esetben, ha a Megrendelő a Megrendelést visszamondja a 6.2.-6.6 pontokban rögzítettek szerint, és (iii) a Szerződés szerződésszerű teljesítésével. A Szerződést a felek továbbá közös megegyezéssel írásban megszüntethetik. Az elszámolás módját a felek közösen állapítják meg ebben az esetben.
 • Bármelyik fél a Szerződést a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a szerződésszegőt magatartásának abbahagyására és annak következményei elhárítására reális határidőt tűzve felszólította, de az eredménytelenül telt el.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 • A jelen ÁSZF 2021.április 01. napjától visszavonásig hatályos. Annak tartalmát a Megbízott jogosult egyoldalúan módosítani azzal, hogy a módosítás a megrendelési felületen való közzétételétől, tovább a Megrendelővel való közléstől hatályos.
 • A felek törekszenek arra, hogy a közöttük létrejött Szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseiket elsődlegesen békés úton rendezzék. Amennyiben azt békés úton rendezni nem tudják, a felek közötti jogvitát a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság dönti el.
 • A Szerződésben és az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, Reklámtv., az Infotv., az Fttv., a Tpvt és a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

Figyelem

Az általad megtekinteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek az Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek. Ha szeretnéd, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használj szűrőprogramot!

Még nem múltam el 18 éves